delimitations-exposicion-1

Delimitations exposición de Mateo Maté, Israel

Delimitations Exposición de Mateo Maté 2012 Herzliya Museum of Contemporary Art Israel